Model: Sarah Lewandowski / @sarahlewandowski_ // Makeup : Shannon Walsh / @stylebyshay_

Model: Sarah Lewandowski / @sarahlewandowski_ // Makeup : Shannon Walsh / @stylebyshay_

Sarah5.jpg
Sarah2.jpg
Bridget1.3.jpg
Bridget2.jpg
BridgetNick1.5-copy.jpg
BridgetBird1.7.jpg
BridgetBird3.jpg
Skeleton3.jpg
Skeleton2.jpg